ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА-ТОДОРОВА

10 септември 1942, Стара Загора

e-mail: antos21antos@abv.bg

 

Академична кариера

Образование

          1969 - Магистър по история, профил архивистика в Софийския университет ”Св. Климент Охридски”; втора специалност философия.

          1987 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Документът в историческото познание" при аспирантура на самостоятелна подготовка.

Назначение

          1969-1970 - Архивист, Главно управление на архивите при МС.

          1970-1974 - Специалист, Център по наукознание, БАН.

          1974-1975 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1975-1988 - Научен сътрудник в Единния център по история, БАН.

          1989-1998 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1998 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1987 - Доктор по история (PhD).

          1998 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН, след представяне на хабилитационния труд "Генеалогия или как да изследваме своя род" (С., 1994, 154 с.).

Членства в научни организации и сдружения

          Българско генеалогично дружество - председател

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          - Родознание / Généalogie (гл. редактор);

          - Помощни исторически дисциплини (1977-);

          - Исторически преглед (1995-).

Научни специализации в чужбина

          1981 - Институт по история, АН СССР - Москва, 1 месец.

Научни награди

          1984 – златна “Значка на БАН”;

          2005 – почетни грамоти от Българско генеалогично дружество и НЧ “Славянска беседа”;

          2006 – “Георгиевская диплома” от International Academic Rating of Popularity “Golden Fortune”.


Участие в съвместни научни проекти

          1. 50 години Институт по история при БАН (1997-1999).

          2. Информационни технологии в историята и нейните науки (1999-2002).

          3. Генеалогията н съвременния свят (2002-2004).

          4. Анкетно проучване “Историци за историята” (2004-2005).

          5. Контактни зони между България и Унгария по р. Дунав ХVIII-ХIХ в. (2004-2006).

          6. Генеалогия и краезнание – проблеми на методологическата интеграция (2005-2007).

Области на научни интереси

          Методология на историята, генеалогия, интердисциплинарни взаимоотношения на помощните исторически науки.

Преподавателска дейност

          19.. - Център за обучение при БАН, лекции за докторанти на тема “Увод в историята и нейните помощни дисциплини” – 20 часа

Езици

          Френски, английски, руски.


Подбрани публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Изд. “Нов ден”, 1994, 154 с.
 2. Историците – за истината, за насилията, за себе си. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994, 264 с. (съсъставител)
 3. Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, 221 с. (второ допълнено издание).
 4. Времето и календарният проблем. София: Акад. Издателство “Марин Дринов”, 2005, 255 с. (в съавторство).
 5. Василий Каразин. Живот и дейност (По случай 200 години от основаването на Харковския национален университет “В. Н. Каразин”). София: Академично издателство “М. Дринов”, 2005, 378 с. (съсъставител).

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Комуникации в науката.- В: Наукознание и управление в научната дейност. С., 1971, с. 192-235 (съавт.).
 2. Системи-транслатори.- В: Основни проблеми на наукознанието. С., 1973, с. 217-233.
 3. Някои методологични проблеми на историята. – Исторически преглед, 1977, № 1, 82-91.
 4. Списание “Вопросы истории” и методологическите въпроси на историческата наука.- В: Методологически и историографски проблеми на историческата наука, 1, С., 1978, с. 224-236.
 5. За типология на изворите за историографско изследване. – Помощни исторически дисциплини, 1, 1979, 87-106.
 6. Помощните исторически дисциплини и висшето образование по история.- Помощни исторически дисциплини, 1, 1979, 334-354 (съавт.).
 7. Количествен анализ на излезлите годишнини на списание “Исторически преглед” /1945-1978/.- Исторически преглед., 1980, 218-230 (съавт.).
 8. Научната периодика като исторически извор. – Помощни исторически дисциплини, 3, 1981, 281-291.
 9. Проблеми на военноисторическото изворознание. - Военноисторически сборник, № 5, 1982, 180-195.
 10. Историята в системата на съвременната наука. – В: Методологически и историографски проблеми на историческата наука. 3. С., 1983, с. 77-96.
 11. Някои проблеми на организацията на изследователския труд в историческата наука. - Военноисторически сборник, № 2, 1984, 167-178.
 12. Historical Sources and Methodological Principles of Source Analysis. - Bulgarian Historical Review, № 4, 1984, 89-97.
 13. За гносеологическия статус на историческия документ. – Помощни исторически дисциплини, 4, 1986, 42-54.
 14. За някои ценностни аспекти на епистоларните извори. – В: Личните документи като исторически извор. С., 1987, с. 86-97.
 15. Гносеологични въпроси в изворознанието. – Архивен преглед, № 2, 1988, 3-14.
 16. Великата френска революция в дати. – Военноисторически сборник, 1989, № 1, 23-43.
 17. Републиканският календар и Френската революция. – Исторически преглед, № 1, 1990, 45-54.
 18. Развитие на генеалогията в Германия. - Родознание, 1991, 1991, 8-12.
 19. За единството на генеалогичната методика. - Архивен преглед, № 4, 1992, 13-25.
 20. Междудисциплинарни „диалози” на генеалогията. – Родознание, 1993, № 3, 13-20.
 21. Религия и нравственост. Народното творчество като исторически извор.-В: Религия и свобода, С., 1994, с. 140-152.
 22. Архивът – генеалого-демографски център. – Архивен преглед, № 3-4, 1995, 20-28.
 23. Генеалогия и ономастика. - Родознание, 1996, № 3-4, 20-28.
 24. Генеалогия и социална практика. - В: Васил Левски и неговите сподвижници. Карлово, 1997, с. 7-15.
 25. Роднинските названия в българския бит. - Родознание, 1997, 5-11.
 26. Институтът по история в юбилейната 1997: Структура и научен състав.- Исторически преглед, 1998, № 1-2, 11-21 (в съавт.).
 27. Историческа хронология и генеалогия. - Исторически преглед, 1999, № 1-2, 217-244.
 28. Наукометрична ретроспекция на Института по история. - В: Петдесет години Институт по история при БАН. С., 1999, с. 19-48 (в съавт.).
 29. Секция “Помощни исторически науки и информатика”. - Пак там, 97-114.
 30. За постгутенберговото поколение. - Архивен преглед, 2000, № 3-4, 21-31.
 31. Bulgarische Familien zur Zeit der Wiedergeburt (In memoriam P. D. Mazdrakov). – Bulgarian Historical Review, 2000, № 1-2, 98-103.
 32. 50 години Институт по история в количествени параметри. – Списание на БАН, 2000, № 6, 24-29 (в съавторство).
 33. Геалогия за нас, за обществото. – Исторически преглед, 2001, № 1-2, 207-236.
 34. Понятия за степени на родство в националния бит.- Родознание, 2002, № 1-2, 7-15.
 35. Степени за родство в българското законодателство. -  Родознание, 2002, № 3-4, 7-17.
 36. Социологическа фотография на българската политическа класа в последното десетилетие на ХХ век. - В: Collegium Germania, №4, 2003, с. 240-252.
 37. Първата българска династична родопис /Генеалогичното съзнание у старите българи/. - Родознание, 2003, № 3, 5-11.
 38. Един наукометричен поглед към “Архивен преглед”. - Архивен преглед, 2003, № 1, 23-31.
 39. Ускореното развитие на българската генеалогия. - Родознание, 2004, № 4, 5-9.
 40. Български реформатор-управленец в Русия. - В: Василий Каразин – живот и дейност. По случай 200 години от създаването на Харковския университет “В. Каразин”. С., 2005, с. 52-65.
 41. Историографията между приемственост и промяна. А. За текущата история на историческата наука в България. Б. Анкетно проучване “Историци за историята” . – Исторически преглед, 2005, 3-97 (в съавторство).
 42. 60 години списание “Исторически преглед”. - Исторически преглед, 2005, № 3-4, 3-13.
 43. Генеалогия – краезнание – социална антропология. - Родознание, 2005, № 2, 33-41.
 44. Исторически преглед. - Восточноевропейские исследования, II, Москва, 2005, с. 184.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Родове на основатели на Плевенския революционен комитет. Плевен. 1995, 139 с. - Исторически преглед, 1995, № 3, 138-139.
 2. Библиотека “Рродови четения”. Материали, посветени на Хр. Ботев и четата му. - Исторически преглед, 1996, № 4, 181-183.
 3. П. Чолов. Родът на Г. С. Раковски. Библиотека “Родови четения”, № 1, С., 146 с. - Исторически преглед, 1996, № 2, 160-162.
 4. М. Куманов, Т. Николова. Политически партии, организации и движения и техните лидери 1879-1999. Кратък справочник. С., 1999, 272 с. - Bulgarian Historical Review, 2001, № 3-4, 211-213.
 5. В. Мутафчиева. Семейна сага. Разгадавайки баща си. – Исторически преглед,  2001, № 3-4, 231-236.
 6. В. Левски. Документи. Автографи, диктувани текстове, документи, съставени с участието на Левски. – Исторически преглед, 2001, № 1-2, 246-248 (съавт.).
 7. Миналото на два охридски рода – послание към бъдещето. - Родознание, 2003, № 1-2, 66-67.
 8. Досег” с поколенията. – Родознание, 2004, № 4, 41-43.

Г. ДОКУМЕНТИ:

 1. Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944. С., 1986, 284 с. (съсъставител).

Д. СТАТИИ В ПОПУЛЯРНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ:

 1. Уроци по родолюбие. - Читалище, 1999, № 10-12, с. 9.
 2. Предизвикателствата на света без граници. - Читалище, 2004, № 5-6, 24-25.