ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ЦВЕТАНА ИВАНОВА МИЧЕВА

13 май 1954, Стара Загора

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1977 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1980-1983 - Редовна аспирантура в Института по история, БАН.

          1984 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Вътрешната македонска революционна организация след разцеплението 1928-1931" под научното ръководство на проф. Любомир Панайотов.

Назначение

          1978-1980 - Специалист, ИМОСИ, София.

          1983-1984 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1984 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1984 - Доктор (PhD).

          1988 - Н.с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          1986 - САЩ, Библиотека на Конгреса - тема: "Американската общественост и национално-освободителните борби на македонските българи след 1878 г."


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          История на македонското освободително движение.

Преподавателска дейност

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Убийството на Александър Протогеров. - Исторически преглед, 1984, № 2, 54-69.
  2. Идейна еволюция на ВМРО (протогеристи) в периода 1928-1931 г. - Векове, 1984, № 3, 22-29.
  3. Les emigres bulgares de la Macedoin et la scission de l'Organisation revolutionnaire interieure macedonienne en 1928. - Etudes Historiques, 19, 1985, 195-224.
  4. Конгресът на ВМРО през 1928 г. - Конгрес на разцеплението. - Векове, 1987, № 4, 45-53.
  5. Formation of the Union of Macedonian Political Organisation in the USA and Canada and Some Aspects of Its Relation with the Internal Macedonian Revolutionary Organisation. - Bulgarian Historical Review, 1993, № 4, 56-67.
  6. Създаването на Съюза на МПО в САЩ и Канада и някои аспекти на взаимоотношенията му с ВМРО. - Bulgarian Historical Review, 1994, № 3, ...   [ ?]
  7. L’Organisation Revolutionnaire Interieure Macedonienne  (L’ORIM) dans la vie politique  bulgare des annees 1928–1934.  – Bulgarian Historical Review, 2005, No 1–2, 67–96.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ