ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ДИМИТЪР ЙОНОВ МИТЕВ

12 април 1952, София

 

Академична кариера

Образование

          1978 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1980-1983 - Редовна аспирантура в Института по история, БАН.

          1984 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Вардарска Македония и българо-английските политически отношения, 1923-1931" под научното ръководство на проф. д-р Воин Божинов.

Назначение

          1977-1979 - Уредник, Нац. музей "Г. Димитров".

          1983-1984 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1984 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1984 - Доктор (PhD).

          1988 - Н.с. І ст. в Института по история - БАН.

          2015 - доцент в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          1988-1990 - Член на редкорегията на "Военноисторически сборник".

Научни специализации в чужбина

          1984 - Лондон, Великобритания, Архив на Форин офис. Тема: "Македонският въпрос в българо-британските отношения".


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Външнополитически аспекти на българския национален въпрос между двете световни войни.

Преподавателска дейност

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Отражение на Илинденско-Преображенското въстание в Англия. - Известия на Института за история, 25, 1981, 167-194.
  2. Превратът на 9 юни 1923 г., Англия и македонският въпрос. - Исторически преглед, 1983, № 4, 16-33.
  3. Англия, македонският въпрос и българо-югославските отношения през 1924 г. - Исторически преглед, 1984, № 3, 17-34.
  4. Великобритания и българо-югославските споразумения от 1929-1930 г. - В: Българо-английски отношения в ново и най-ново време. София, 1987, с. 23-44.
  5. L'entente et l'armistice de Salonique, 1918´- Etudes balkaniques, 1988, № 3, 80-91.
  6. The Questions of the Bulgarian National Minorities and the League of Nations. - Etudes historiques, 14, 1990, 98-120.
  7. Ген. Александър Протогеров във фокуса на Интелижън сървис (британски разузнавателни документи за революционната дейност на ген. Протогеров след Първата световна война). - Военноисторически сборник, 1991, № 5, 155-186.
  8. Исторически свидетелства за междувоенна България във фонда на Уилям Мартен - Архив на Обществото на народите, Женева. - Известия на Държавните архиви, 64, 1992, 45-50.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ:

  1. Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа кореспонденция (1919-1941 г.). Том І, 1919-1934 г. София, 2006 (= Архивите говорят, № 38).