ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

КОСТАДИН ВЕСЕЛИНОВ ГЪРДЕВ

2 юни 1941, Поликраище, Ловешка обл.

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1968 - Българска филология, Великотърновски университет.

          1980-1982 - Задочен аспирант на самостоятелна подготовка в Института по история, БАН.

          1983 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Българо-унгарските отношения и връзки, 1923-1941".

Назначение

          1969-1975 - Специалист, ОДА - В.Търново.

          1975-1983 - Специалист, Научен архив - БАН.

          1983-1988 - Научен сътрудник в Центъра за демографски изследвания, БАН.

          1988-1990 - Старши научен сътрудник в Центъра за демографски изследвания, БАН.

          1990-1995 - Старши научен сътрудник в Института за демография, БАН.

          1994-1995 - Директор на Българския културен институт, Будапеща.

          1995 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1983 - Доктор (PhD).

          1988 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН (от 1995).

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          1982, 1986, 1995 - Будапеща, Унгария. Специализации по тема "Българо-унгарски отношения и връзки между двете световни войни".


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Българската емиграция в САЩ и Канада, българо-унгарски отношения, история на българските общности в Унгария.

Преподавателска дейност

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. България и Унгария, 1923-1941. София, 1988, 200 с.
 2. Македонските патриотически организации в Канада. София, 1991, 217 с.
 3.  Българската емиграция в Канада. София, 1995, 265 с.
 4. Българските общности в Чехия и Словакия. Минало и настояще. София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 2003, 380 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Непубликуван ръкопис на Пенчо Славейков. – Език и литература, 1971, № 1, 69-74.
 2. Документи от епохата на Възраждането, съхранявани в Държавния архив – Велико Търново. – Известия на Държавните архиви, 25, 1973, 245-253.
 3. Устройство и дейност на българската колония в Унгария между двете световни войни. Известия на Държавните архиви, 31, 1976, 167-178.
 4. Историческо развитие на Българското книжовно дружество (1868-1878). – Известия на държавните архиви, 34, 1977, 103-119.
 5. Към историята на Българското книжовно дружество след 1878 до 1911 г. – Известия на държавните архиви, 35, 1978, 119-145.
 6. Принципи за установяване на авторството на анонимни документи и литературни произведения. – Архивен преглед, 1978, № 2, 5-12.
 7. Тридесет години Научен архив на БАН. – Архивен преглед, 1978, № 3, 10-15.
 8. Научно-публикаторская и куьтурная деятельност Научного архива Болгарской академии наук. –В: Пятая конференция академических архивов социалистических стран. С., 1979, с. 35-38.
 9. Договорът за помирение и арбитраж между Унгария и България от 1929 г. – Исторически  преглед, 1982, № 1, 42-46.
 10. Bulgarisch-Ungarische Wirtschaftsbeziehungen (1920-1940). - Bulgarian Historical Review, 1983, № 3, 49-62.
 11. Унгария и възвръщането на Южна Добруджа към България. - Векове, 1985, № 2, 17-27.
 12. Научноизследователската дейност на БАН, 1944-1970 г. – Известия на Института по история, т. 29, С., 1986, 62-100.
 13. Отзвукът на Лайпцигският процес през 1933 г. в унгарския печат. – Исторически  преглед, 1987, № 8, 50-62.
 14. Размяна на посещения между Д. Гьомбьош и Н. Мушанов (на унг. ез.). - Сб. Будапеща, 1989, № 4, 43-46.
 15. Етническото съзнание и асимилационния процес сред българската емиграция в Канада. –В: Формиране и функциониране на историческото съзнание, Варна, 1991, с. 37-44.
 16. Емигрирането на българите в Северна Америка. - Население, 1992, № 3, 21-33.
 17. Църковното устройство на българската емиграция в Северна Америка – фактор за съхраняване на народното й самосъзнание. – Духовна култура, 1992, № 7, ...
 18. A magyarorszagi bolgár közösségek szellemi és népmüvelés tevékenysége a két világháborrúkközött. Haemus, 1994,2, 23-26.
 19. Причини за емигрирането на българите. - Население, 1994, № 1-2, 46-50.
 20. Българските общности в Унгария между двете световни войни. - Военноисторически сборник, 1995, № 2, 79-89.
 21. Духовна и културно-просветна дейност на българските общности в Унгария –В: Българите в Средна и Източна Европа. С., 1995, с. 49-55.
 22. Българската земеделска политическа емиграция от 1923 г. в Чехословакия. –В: Земеделското движение в българската история. Пазарджик, 2004, с. 213-217.
 23. Организация на българската колония в днешна Унгария. – 90 години Дружество на българите в Унгария. Български календар 2005. Будапеща, 2005, с. 67-81.
 24. Българските градинари в Словакия от 20-те до първата половина на 30-те години на ХХ в. – В: Българите в Словакия – етнокултурни характеристики и взаимодействия. Братислава, 2005, с. ...

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ