ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

МИЛЕН КОСТАДИНОВ КУМАНОВ

13 февруари 1942, Пищигово, Пловдивска обл.

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1965 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1968-1970 - Редовен аспирант в Института по история, БАН.

          1971 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Балканската политика на първото сговористко правителство в България 1923-1926" под научното ръководство на ст.н.с. Елена Диловска.

Назначение

          1965-1967 - Инспектор, ОНС, Сливен.

          1971-1981 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1981 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1971 - Доктор (PhD).

          1981 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Проблеми на българския национален въпрос след Освобождението до 1944 г.

Преподавателска дейност

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. България. Кратък исторически справочник, 3. София, 1983, 431 с. (в съавторство с В. Николова).
 2. Политически партии, организации и движения в България и техните лидери (1879-1949). Кратък исторически справочник. София, 1991, 256 с. (съставител)
 3. Абдикацията на цар Фердинанд. Документи, спомени, факти. София, 1993, 102 с. (съставител)
 4. Александър Малинов - познатият и непознатият. София, 1993, 124 с.
 5. Македония. Кратък исторически справочник. София, 1993, 288 с. (съставител)
 6. Българските политически водители 1879-1994. Албум-справочник. София, 1994, 255 с. (съставител)
 7. Личният архив на Стефан Стамболов. Писма, телеграми, записки и дневници. 1-5. София, 1994-1997, 331 с., 296 с., 687 с., 574 с. (съставител)
 8. Стефан Стамболов. Парламентарни речи 1879-1894. София, 1995, 552 с. (съставител)
 9. Стефан Стамболов. Публицистика 1875-1895. София, 1996, 583 с. (съставител, съавт. Д. Иванов).
 10. Българо-турски военни отношения през Първата световна война 1914-1918 г. С., 2004 (Заедно с Иван Колев).
 11. 50 години Полиграфически комбинат “Д. Благоев”. С., 2004, 138 с. (съставител)
 12. Албум Стефан Стамболов. С., 2004, 378 с. (съставител)

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Възстановянване на дипломатическите отношения между България и Турция (1923-1926 г.). - Исторически преглед, 1971, № 2, 69-82.
 2. Документи към историята на Парижката мирна конференция 1919 г. - Междуналодни отношения, 1974, № 2, 142-152.
 3. Au sujet des relations politiques bulgaro-roumaines (9 juin 1923 - 4 janvier 1926). - Bulgarian Historical Review, 1977, № 1, 3-20.
 4. Към историята на буржоазните и дребнобуржоазните политически партии в Кюстендилски окръг 1918-1923. - Във: Вътрешна политика на България през Капитализма. София, 1980, с. 115-155.
 5. On the Problem of the Balkan Policy of Bulgaria (October 1818 - October 1919). - Etudes Historiques, 10, 1980, 229-244.
 6. За стопанското развитие на Русе и участието на еврейското население в него (1878-1913). - Годишник на обществената културно-просветна организация на евреите в България, 18, 1983, 123-147.
 7. Балканската политика на България 1918-1926 г. в българската и съветската историография. - В: Международни отношения на Балканите. София, 1984, с. 25-44.
 8. Райко Даскалов и защитата на българските национални интереси. - В: Райко Даскалов - политическа и държавна дейност. София, 1988, с. 145-183.
 9. Организационно състояние и развитие на буржоазните и дребнобуржоазните политически партии в Кюстендилски окръг (1923-1931). - В: Обществено-политически живот на България, 1878-1944. София, 1990, с. 179-254.
 10. Дневникът на Стефан Стамболов. – В: Стамболов и България. С., 1995, с. 97–99.
 11. Константин Пандев като изследовател на родния си град Гоце Делчев. –В: В памет на Константин Пандев. С., 2000, с. 23–28.
 12. Вазов и Васил Друмев. – Във: Васил Друмев – митрополит Търновски. Шумен, 2002, с. 39–46.
 13. Малко позната биография на Александър Стамболийски. – В: 105 г. земеделско движение. Пазарджик, 2004, с. ...
 14. Проф. Любомир Милетич и националноосвободителните борби. –В: Сборник 90 години от разорението на тракийските българи. С. 2004, с. 43–50.
 15. Д-р Стоян Данев и Драган Цанков. –В: Шуменци – строители на съвременна България. Шумен, 2004, с. 157–163.
 16. Петър Габровски. –Във: В чест на 65 годишнината на проф. Д. Игнатовски. ..., 2005, с. 208219.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ