ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

СЛАВИ МИТКОВ СЛАВОВ

20 ноември 1973, Варна

e-mail: slavslavus (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1996 г. – Магистър по история (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”)

2003-2006 г. – Редовен докторант в Института по история при БАН

2006 г. – Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема „ВМОРО и държавната политика на Княжество България (1903-1908)” с научен ръководител ст. н.с. II ст. д-р Ангел Димитров

Назначение

2007 г. – Научен сътрудник в Института по история при БАН (продължава)

Академична квалификация

Научна степен и звание

2006 г. – Доктор по история (PhD)

2007 г. – н.с. II ст. в Института по история при БАН

Членства в научни организации и сдружения

2008 г. – Член на Македонския научен институт

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско; Политиката на българските държавни институции по Македонския въпрос

Преподавателска дейност

Езици

Ползва руски и английски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Дейността на Второ политическо отделение от Министерството на външните работи и изповеданията (1905-1906 г.). – Македонски преглед, № 3, 2005, 69-90.
 2. Финансовото и военното подпомагане на ВМОРО от българските правителства 1903-1908 г. – В: 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международната научна конференция, Благоевград, 29-30 септември 2005. Кюстендил, 2006, 57-66.
 3. Финансовото и военно подпомагане на ВМОРО от българските правителства (1903-1908 г.). Измерения, характер и проблеми. - Исторически преглед, 2006, кн. 1-2, 80-106.
 4. Дейността на Временното задгранично представителство на ВМОРО от 1907-1908 г. – Македонски преглед, 2007, кн. 4, 23 – 46.
 5. Екзекуцията на Иван Гарванов и Борис Сарафов. Опит за обяснение на едно братоубийство. (По повод 100-годишнината от смъртта им). – http://macedonia-science.org/news.php?item.321.14
 6. Кюстендилският конгрес на ВМОРО и неговото място в историята на македоно-одринското революционно движение. – В: Конгреси и програмни документи след 1878 година за историята и културата на българските земи под чужда власт. Сборник доклади от международната научна конференция, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил. С., 2008, 51-62.
 7. Външната политика на Княжество България и Македонският въпрос в следилинденския период (1903-1908 г.) – В: Клио. Сборник в чест на 65-годишнината от ст. н.с. Милен Куманов. С., 2008.
 8. 100 години от Кюстендилския конгрес на ВМОРО (1908 г.) – http://macedonia-science.org/news.php?item.447.14
 9. Яне Сандански: в сянката на македонизма или посмъртната драма на един български национален революционер. – Македонски преглед, кн 1-2, 2009.
 10. Българските търговски агентства в Македония и Одринско и ВМОРО в следилинденския период (1903-1908). – Bulgarian Historical Review, 2009.
 11. Варна и революционното движение в Македония и Одринско (1878-1912 г.). – В: Бежанците от Македония във Варна, ч. 1, Варна, 2009, 26-47.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. София, септември 2003г. – Исторически преглед, 2003 № 5-6, 280-286, (в съавторство с Бл. Нягулов).
 2. 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.). С., 2005. – Македонски преглед, № 1, 2006, 130-139.
 3. А. Гребенаров ,,Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 1918-1947”. С., 2006. – Македонски преглед, 2007, кн. 2, 141 – 148.
 4. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893 – 1919 г.) Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма). Т. 1, Ч. 1 – 2, С., 2007, Съст. Цочо Билярски, Ива Бурилкова – Македонски преглед, 2009, кн. 1, 135-138.

Г. ДРУГИ: