ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

02.04.1974 г., гр. София

e-mail: stanislava_stoytcheva@yahoo.com

 

Академична кариера

Образование

          1996 г. – магистър по история (MSc), СУ “Св. Кл. Охридски”.

          1995 – 1996 г. – стипендиант на фондация “Отворено общество”, София.

          2000 – 2001 г. – свободна докторантура в СУ “Св. Кл. Охридски”, с научен ръководител проф. д-р. Христо Ст. Христов (БФ – СУ “Св. Кл. Охридски”)

Назначение

          1999 – 2000 г. – асистент, ИФ - СУ “Св. Кл. Охридски”

          2003 – 2004 г. – преподавател, НБУ 

          2003 г. – 2006 г. -  проучвател, Института по История - БАН

          2006 – научен сътрудник, Института по История – БАН (продължава)

Академична квалификация

Научна степен и звание

          2001 г. – доктор по история (PhD), ИФ – СУ “Св. Кл. Охридски”

          2006 – научен сътрудник, ІІ ст., ИИ – БАН

          2008 – научен сътрудник, І ст., ИИ – БАН (продължава)

Членства в научни организации и сдружения

          секретар на Българско Историческо Дружество;

          член на Еспертен библиотечен съвет към ОС на БАН

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          редактор и научен секретар на сп. „Известия на Българско Историческо Дружество” (ИБИД)

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Статистика и историческа демография на българските общности зад граница; историческо развитие на Българската Православна Църква

Преподавателска дейност

Езици

          английски, френски, руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Разлог. История, традиции, памет. Благоевград, 2009, 386 с. (съавтор)

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Българското семейство в Македония на границата между две столетия: аспекти на кризата (1892 – 1902 г.) - под печат.
 2. Българската Екзархия за етнодемографския обик на Македония (1908 – 1912 г.) – под печат.
 3. Демографско състояние на българското население в Македония преди Илинденско-Преображенското въстание (1896 – 1902 г.) - под печат.
 4. Състояние на българското семейство в Източна Македония според екзархийската статистическа документация (кр. 19 – нач. 20 в.) – под печат.
 5. Гурбетчийството от Охридска каза към 1907 г. по статистически данни на Екзархията. – Историята – професия и съдба. В чест на чл.-кор. д. и. н. Георги Марков, С., 2008, с. 187 – 203.
 6. Гурбетчийството като фактор в развитието на Българското население в Битолско и Преспа в началото на ХХ в. – сп. Македонски Преглед, ХХХ, 2007 г., кн. 4, с. 47 – 76.
 7. За основаването на епископската катедра в Пауталия – ИИМ - Кюстендил, т. ХІІІ, 2007, с. 331-344.
 8. За основаването на епископска катедра в Монтана през 4 в. - JUBILAEUS V. В чест на проф. М. Тачева, С., 2001 , с. 369-373.
 9. Сердикийското разрушаване на идолите от 330 г. - сп. МИНАЛО, С., 2001, кн. 1, с. 11-15.
 10. Сведенията на св. Атанасий Александрийски за Тракия и Дакия през 4 в. сл. Хр. – JUBILAEUS ІV. В памет на чл.-кор. проф. В. Бешевлиев, С., 2000, с. 107-119.
 11. Атанасиевата Epistola encyclica ad episcopos AЕgypti et Libyae, 8 – извор за Балканския епископат през 325 – 357/8 г. - JUBILAEUS ІІІ. В памет на проф. Б. Геров, С., 2000, с. 127-135.
 12. Bishop Protogenes of Serdica. His Life and Theological Views (335-351) - BYZANTINOSLAVICA, Prague, vol. LX – 2, 1999, pp. 308-314.
 13. К проблеме идентификации четырех росписных склепов из позднеантичной Сердики - BYZANTINOSLAVICA, Prague, vol. LIX – 2, 1998, pp. 297 – 304.
 14. Представата за отвъдния живот в декорацията на една несъществуваща вече гробница от Ниш (6 в.) - сп. МИНАЛО, С., 1998, кн. 3, с. 5-15.
 15. Кръстните знаци в сепулкралната живопис от Сердика като извор за християнството през 4 – 6 в. - ГСУ - ИФ, т. 89-90, 1996-1997, С., 2000, с. 5 - 65.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

Г. ДРУГИ:

   1.  История на религиите. Университетски курс лекции, София, 1999 (автор на синоптичните хронологии, с. 349 -383)