ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ВАНЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

28 януари 1961, Враца

e-mail: vpetrova@bas.bg 

 

Академична кариера

Образование

          1984 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1986-1989 - Аспирантура в Института по история, БАН.

          1991 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Българският национален въпрос. Етнически, религиозни и национални малцинства".

Назначение

          1990-1991 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1992 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1991 - Доктор (PhD).

          1995 - Н.с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

          1998 - Член на Съюза на учените в България.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          1995 - Член на редколегията и научен секретар на сп. "Bulgarian Historical Review".

Научни специализации в чужбина

          1995 - Kable College - Оксфорд, Великобритания. Тема "Етнически конфликти и държавна политика - Балканите след Първата световна война".


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Нова българска и балканска история; национален въпрос, етничност; Българската православна църква.

Преподавателска дейност

          1996 - Софийски университет, Исторически факултет - лекции по "Нова българска история, ч. І".

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Българската православна църква в Беломорската област, 1941-1944. - Исторически преглед, 1993, № 4-5, 140-155.
  2. Етнодемографската политика на България в присъединените през 1941-1944 г. земи - закономерност или анахронизъм в модерното общество. - Balkanistic Forum, 1994, № 3, 54-62.
  3. Bulgarian Orthodox Church and Bulgarian National Question (1941-1944). - Bulgarian Historical Review, 1997, № 2-3, 96-107.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ