ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ

27 март 1950, Бургас

e-mail: dimiterloudjev@abv.bg  

 

Академична кариера

Образование

          1973 - Магистър по социология, Висш икономически институт “Карл Маркс” (дн. Университет за национално и световно стопанство), специалност Социология-политикономия.

          1976-1979 - Аспирантура в Института по история, БАН.

          1979 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Дребната буржоазия в България, 1944-1958 г."

Назначение

          1979-1980 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1980-1986 – Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1986 – Преподавател в Софийския университет, Център по културология.

          1988 – Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Други служебни позиции

          1990 – Народен представител в VІІ ВНС.

          1990-1991 – Зам. министър председател на Р. България.

          1991-1992 – Министър на отбраната.

          1992-1994 – Народен представител, 36 ОНС.

          1997-2001 – Народен представител, 38 ОНС.

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1988 - Ст. н.с. ІІ ст. (Доцент) в Института по история, БАН.

          2005 – Доктор на историческите науки (Д.и.н., Dr.phil.habil, Dr.Sc.) след защита на  дисертация върху “Град на две епохи. История на обществените групи в българските градове в средата на ХХ век”.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          1983 – Институт за модерни социални теории, Варшава, Полша. Тема: "Модернизация на Източна и Централна Европа".

          1989-1989 – САЩ, Българо-американски отношения.

          1995 – Woodrow Wilson Center, Вашингтон. Тема: “Преходните общества – политика и икономика”.


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

Преподавателска дейност

          1996-1997 – Хоноруван преподавател, Пловдивски университет, Икономически факултет.

          1999-2003 – Хоноруван доцент, УНСС, катедра "Социология на икономиката".

          2001-2004 – Хоноруван преподавател, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, специалности – "Политология", "Публична администрация".

          2003-2004 – Хоноруван доцент, УНСС, катедра "Международни икономически отношения".

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Дребната буржоазия в България (1944-1958). С., 1985, 286 с.
 2. Утопия и реалност. С., 1991 (В съавторство с: Б. Василева, И. Баева).
 3. Град на две епохи. История на обществените групи в българските градове в средата на ХХ век. С., 2005, 696 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Новите източни демокрации и либералните  идеи и практика. – В: Стамболов и България. С., 1975, с. 23-25.
 2. Занаятчийско-професионалното движение в България (1944-1947). – Исторически преглед, 1979, № 4-5, 169-185.
 3. Социалната трансформация на занаятчиите в българските градове (1944-1947). – В: Великият Октомври и социалистическите революции в Централна и Югоизточна Европа. С., 1980, с. 127-147.
 4. Городские слои мелькой буржоазии в политической жизни Болгарии 1944-1947 годах. – Bulgarian Historical Review, 1981, № 4, 3-26.
 5. Градските дребнобуржоазни слоеве и икономическата политика на народнодемократичната власт 1944-1947. – Известия на Института по история на БКП, 49, 1983, 128-178.
 6. Социална характеристика на градските дребнобуржоазни слоеве в България в средата на 40-те години на ХХ в. – Известия на Института по история,С., 27, 1984, 124-179.
 7. Социалистическото преустройство на търговията и съдбата на дребната търговска буржоазия в България 1948-1958. – Известия на Българското историческо дружество, 39, 1985, 313-340.
 8. The petty bourgeoisie in Bulgaria in historical perspective.- Bulgarian Historical Review, 1987, №3, 21-33.
 9. Българската интелигенция през 40-те години на ХХ век. – Годишник на Софийския университет- Исторически факултет, 79, 1988, 114-165.
 10. Опитът за преход към социализъм в страните от Югоизточна Европа. – Исторически преглед, 1989, № 1, 67-82.
 11. Преустройство на кооперативното движение в България (9 септ.1944 - началото на 50-те години). – Исторически преглед, 1989, №2, 3-16.
 12. Предпоставки: Опит за преход към социализъм в България и Източна Европа. - В: Д. Луджев, Б. Василева, И. Баева. Утопия и реалност. С., 1991, 9-51.
 13. Българската капиталистическа буржоазия на границата между две епохи – средата на ХХ век. – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, с. 135-184.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ