ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

МАРТИН ИВАНОВ

4 август 1970, Велико Търново

e-mail: hadjimartin (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1994 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

2003 - магистър по право, ЮЗУ "Неофит Рилски".

1997-1999 - Редовен аспирант в Института по история, БАН.

1999 - Доктор по история (PhD) след защита на дисертация върху “Стопански и финансови проблеми във външната политика на Народния блок 1931-1934 г.” под научното ръководство на ст.н.с. І ст. д-р Васил Ат. Василев.

Назначение

2000 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1999 - Доктор (PhD).

2000 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

2008 - ст.н.с. II ст.в Института по история при БАН

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

1990–1993– сътрудник на в. “Век 21”;

1994 – Член на редколегията на сп. “Демократически преглед”;

1996 – завеждащ отдел “История” в сп. “Демократически преглед”.

2005 – Съорганизатор на семинара по стопанска и социална история “Стопанска (Социална) България. Настоящето през културата на миналото”  http://www.cls-sofia.org/bg/seminars.html

2007 – Член на Програмния съвет към Българска народна банка

2008 – Член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало

Научни специализации в чужбина

2003 - Кеймбридж, стипендия по Схема за обмен на учени с Централна и Източна Европа.

2003-2004 - Кеймбридж, Робинсън колидж, Стипендия “Чивънинг” на британското външно министерство.

2004 -Национален университет на Ирландия, стипендия на Центъра за изследване на човешкия хабитат и историческа промяна.

2005 - Европейска изследователска стипендия за гостуващи учени на Каледонската научна фондация и Кралското общество в Единбург.

Презентации в чужбина:

2004 - “Тежкият” фалит на България”. Съвместна презентация с д-р Адам Тууз в семинара по Модерна стопанска и социална история при университета в Кеймбридж.

2004 -‘Modernisation of a Peripheral Society: Bulgaria in The Geschenkronian Mirror’ - Презентация пред Europe Interwar History Seminar на London School of Economics.

2004 - ‘Modernisation of a Peripheral Society: Bulgaria in The Geschenkronian Mirror’- Презентация пред Social and Economic History Seminar на Oxford University.

2005- “Нови тенденции в развитието на българската стопанска историография” – презентация в семинара “Социалната история на Източна и Централна Европа. Регионални перспективи в глобален контекст”, Централен европейски университет - Будапеща.

2005- “Бизнес без имперските преференции. Създаването на контрафктуалната хипотеза – развитие без Освобождение”. Конференция организирана от университета в Перуджа.

2006- “Дългосрочно стопанско развитие на България, 1892-1945: Оценки за БНП, метод, източници” – презентация в Първата обща среща на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа.

2006- “Запълване на статистическите празноти в югоизточната европейска периферия. Оценки за БНП на България 1892-1924” – презентация през Годишната конференция на Обществото за стопанска история, Университетът в Рединг.


Участие в съвместни научни проекти

1999–2001 - координатор проект в IDP Education Australia;

2000 – Ръководител проект “История на българския външен дълг 1878–1994 г.” при Центъра за икономическо развитие.

2009–2012 – Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г., Фонд за научни изследвания

2009–2011 – Клъстерите капитализъм, УНСС

2009–2011 – Common Factors in South-East Europe’s Business Cycles, 1870s to the present, British Academy

2007–2010 – Rail, Roads, and Waterways, Ministry of Science of Catalunia

2010–2011 – Bulgarian Cooperatives, 1900 – 1945, Macmillan Center for International Studies

Области на научни интереси

Преподавателска дейност

1999-2004 – Габровски технически университет, хоноруван преподавател.

1999-2004 – Варненски технически университет, хоноруван преподавател.

От 2007  – Катедра „Европеистика” на СУ

От 2008  – Катедра „Социология” на СУ

От 2009  – Исторически факултет на СУ

От 2009  – Висше училище за финанси и застраховане

Други дейности

1990-1992– Национален координатор в Българско сдружение за честни избори и граждански права.

2004 – Съмодератор на семинара по стопанска и социална история “Стопанска (Социална) България. Настоящето през културата на миналото" към Центъра за либерални стратегии. Презентации в рамките на семинара: “Модернизация на периферията – България в огледалото на Александър Гершенкрон” (2004); “Националният доход на България, 1892-1945: Растеж без развитие?“ (2006).

2005 – Специализация на тема "Японски зайбатцу на Балканите? Консервативният български елит в търсене на стопанската модернизация" - Център за академични изследвания – София.

Езици

английски- владее, IELTS 7.5; руски - владее; сърбо-хърватски - ползва; френски-ползва


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Политическите игри с външния дълг. Български сюжети на стопански кризи и възход. С.: Унив.. издат. “Св. Климент Охридски”, 2002, 350 с.
 2. Българският външен дълг 1944-1989. Банкрутът на комунистическата икономика. С., 2008, изд. „Сиела“, 256с. (в съавторство с Даниел Вачков).
 3. История на външния държавен дълг на България, 1878–1990. Част 1–3, С., БНБ, 2009. 255 с.; 232 с.; 456 с. (в съавторство с Даниел Вачков и Цветана Тодорова).
 4. Бизнес елитите на България. 1912–1947, 1989–2005. С., Изток–Запад, 2009. 472 с. (в съавторство с Георги Ганев).
 5. Мрежовият капитализъм. Българска търговска банка и нейните сродни дружества, 1890–1914 г. С., „Гутенберг”, 2010. 523 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Радикалдемократическата партия в България и македонският въпрос на страниците на списание “Демократически преглед”. – Демократически преглед, 1994, № 4, 72–87.
 2. Политическата личност Стефан Стамболов. – В: Сборник доклади и съобщения, изнесени на научните конференции в София и Велико Търново по случай 140 години от рождението на Стефан Стамболов. С., 1995, с. 26–28.
 3. Горянското движение в Кюстендилско и Горноджумайско по съдебните документи от Архива на МВР. – Минало, 1995, № 1, 74–80; също и в: Демократически преглед, 1994, № 9, 119–140.
 4. Скопский и Видинский Кирил и живота на Светата Екзархия в Княжество България. 1878–1883. – Минало, 1996, № 1, 36–46.
 5. Неизвестни писма на Йосиф Дайнелов. 1857–1866 г. – В: Алманах за историята на Русе. Т. 1, Русе, 1996, с. 290–293.
 6. Дейността на Стоян Костурков като министър на железниците, пощите и телеграфите. - Демократически преглед, 1996, № 4-5, 460–469.
 7. Русенската организация на Радикалдемократическата партия през управлението на Народния блок. 1931–1934 г. – В: Алманах за историята на Русе, Т. 1, Русе, 1996, с. 139–141.
 8. Усилията на Русенската търговско-индустриална камара за преодоляване стопанската криза в България. 1931-1934. – В: Алманах за историята на Русе, Т. 2, Русе, 1997, с. 355–360.
 9. Външните държавни дългове на България в годините на Голямата депресия. 1931–1934. – Минало, 1998, № 2, 33–53.
 10. Комуникации и инфраструктурни проекти като средство за икономически растеж. – В: От икономическа раздробеност и политическо противопоставяне към икономическо, политическо и духовно единение. Пловдив, 1998, с. 31–35. Също и в: Демократически преглед, 1998, № 36, 122–125.
 11. Теориите за Голямата депресия в световната литература. Опит за систематизация. – Демократически преглед, 1999, № 41-42, 736–747. Също и в: Демократически преглед, 1996, № 10, 433–438.
 12. Митрополит Кирил Скопски и Видински. Живот и дейност. – В: Източното православие в европейската култура. Международна Конференция: Варна, 2–3 юли 1993. С., 1999, с. 130–132.
 13. Голямата депресия и новата програма за българското стопанство. (1929–1934 г.). – Исторически преглед, 1999, № 1–2, 46–66.
 14. Bulgarian and German Approach to the Great Depression. (Българският и германският модел на икономическо поведение в годините на Голямата депресия). – В: Collegium Germania, 2000, № 3, с. 131–136.
 15. Писма на банкера Ив. Д. Буров. – Известия на държавните архиви, 1998, № 75, 97–120.
 16. Сложното политическо битие на РДП през 20. век. – Демократически преглед, 2000, № 44, 439–451.
 17. The Foreign Trade in the Economic Policy of People’s Block (Външната търговия в стопанската политика на Народния блок. 1931–1934 г.). – Bulgarian Historical Review, 2000, № 3–4, 148-180.
 18. Българският външен дълг през годините на Втората световна война. – Исторически преглед, 2001, № 3–4, 92–117 (В съавторство с Д. Вачков).
 19. По следите на първата българска финансово-индустриална група. Първи период от развитието на Българска търговска банка, Застрахователно дружество “България” и креациите им. 1890 – 1900 г. – Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, № 2, Серия “Обществени науки” № 3, с. 29–33.
 20. Приносът на Спестовно дружество “Стремление” и Българска търговска банка за изграждането на Доходното здание в Русе. – В: Алманах за историята на Русе. Русе, 2002, т. 4, с. 127–136.
 21. Връзката на керамичното АД ”Труд” – Русе и Българска търговска банка. – Balkanistic Forum, 2003, № 1-2-3, 40–50.
 22. An Octopus in Symbiosis with Bulgarian Business Bulgarian Commercial Bank (1895-1947). - In: European Association for Banking History Bulletin, 2003, № 1, pp. ...
 23. Българското стопанство през второто златно десетилетие, 1935–1939 г. – Исторически преглед, 2004, № 1-2,107–129.
 24. Платежният баланс на Царство България от 1911 г. – В: БНБ. Дискусионни материали, декември 2004, № 43, 24 с.
 25. The Impact of the Great Depression on the Bulgarian Economy (1929-1935). - Bulgarian Historical Review, 2004, № 3-4, 86-115.
 26. "Локомотивите" на българската икономика през 1912 и 1939 г. – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, с. 209–226.
 27. Можехме ли да деваливраме? Какво се крие зад ортодоксалния български отговор на Голямата депресия? – Исторически преглед, 2004, № 3-4, 60–80.
 28. Модернизация на периферията: България в огледалото на Александър Гершенкрон. – Разум, 2005, ІV, № 3–4, с. 202–216.
 29. Националният доход на България, 1892–1924. – БНБ Дискусионни материали, 2006, № 54. 80 с. [също и на английски Bulgarian National Income between 1892 and 1924, p. 1–48.].
 30. Съветската помощ, “спряното кранче” от Горбачов и българската криза от втората половина на осемдесетте години. В сб. Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, С., 2006, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 840–854.
 31. Какво би станало ако... Конструиране на хипотезата “развитие без Освобождение”. В сб. Балканският 19. век. Други прочити. С., 2006, с. 182–202.
 32. ‘Long-Run Bulgarian Economic Development 1892–1945: GNP Estimates, Methods, Data, Sources’, (Дългосрочно икономическо развитие 1892 – 1945: Оценки за БНП. Метод, данни и източници) in Pamuk, S. and R. Avramov (eds.) Monetary and Fiscal Policies in South East Europe: Historical and Comparative Perspectives. First General Meeting of the South-East Europe Monetary History Network, Conference Proceedings. Bulgarian National Bank: Sofia, 2006, pp. 187–196.
 33.  ‘Independeza politica contro declino economico: l’esperanza bulgara, 1880–1910. Un’ipotesi di ‘sviluppo senza la Liberazione’ (Политическа независимост срещу икономически упадък. Българският опит, 1880–1910), in Dogo, M. (ed.) Schegge d’impero, pezzi d’Europa: Balcani e Turchia fra continuità e mutamento 18041923. LEG: Gorizia, 2006, pp. 149–170.
 34. Тридесетте години на 20. век. “Бременни със социализъм” или начало на българската модернизация. В сб. Национална научна конференция “Модернизацията на Габрово” 1878–2006, В. Търново, 2007, ИИ при БАН и РИМ – Габрово, с. 147–153.
 35. ‘Convergence or Decline on Europe’s Southeastern Periphery? Agriculture, Population and GNP in Bulgaria 1892–1945’, (Конвергенция или упадък в югоизточната периферия на Европа? Земеделие, население и БНП в България 1892–1945) Journal of Economic History, 67 (2007): 3, pp. 672–704. (With Adam Tooze).
 36. Шестнайсета република. Сътрудничеството със СССР като реформен сурогат. – Анамнеза, 2007, II, № 2, 45–68. (http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi5%20Martin%20Ivanov/Martin%20Ivanov.html)
 37. ‘Effective Exchange Rates in Bulgaria 1897–1939’, (Ефективните обменни курсове на българския лев, 1897–1939) in Workshops Proceedings of OeNB Workshop. The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Europe in a Historical and Comparative Perspective. Second Conference of the South-Eastern European Monetary History Network, April 13, 2007. Austrian National Bank, Vienna: 2008, pp. 180–198 (заедно с Калина Димитрова и Ралица Симеонова-Ганева)
 38. ‘Monetary Time Series: Bulgaria’, (Парична статистика: България) in Workshops Proceedings of OeNB Workshop. The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Europe in a Historical and Comparative Perspective. Second Conference of the South-Eastern European Monetary History Netweork, April 13, 2007. Austrian National Bank, Vienna: 2008, pp. 419–423 (заедно Калина Димитрова)
 39. Чудото на зачатието или как България бе „обременена” с комунизъм? – Социологически проблеми, ХХХІХ, 2008, № 3–4, с. 303–337.
 40. ‘The Evolution of Bulgarian Banks’ Efficiency During the Twenties: A DEA Approach’, (Еволюция на ефективността на българските банки през 20-те години на 20. век: DEA подход) BankofGreeceWorkingPaper, 82, July 2008, pp. 1–44 (заедно с Николай Неновски и Гергана Михайлова).
 41. Le statu qou victorieux : l’ économie politique du réformisme communiste, 1963–1989 – Divination, 27 (2008), srping-summer, pp. 117–126.
 42. ‘Bulgaria’, in Bordo, M. (ed.) Monetary Time Series of Southeastern Europe from 1870s to 1919. Bank of Greece Working Paper 94, February 2009, pp. 63–86 (заедно с Калина Димитрова).
 43. ‘Le Capitali Informalli dell’Est: Ruse’, in. Dogo, M. and A. Pitassio (eds) Citta dei Balcani, Citta d'Europa: Studi Sullo Sviluppo Urbano Delle Capitali Post-Ottomane. Trieste: Argo, 2008
 44. Ефективността на българската банкова система през двадесетте години на ХХ век: приложение на метода DEA. – Икономически изследвания, АИПР, 2009, № 4, с. 1–36.
 45. Революция на пролетарията vs Революция на технокрацията. – Социологически проблеми, XL, 2008, № 3–4, с. 269–280.
 46. ‘Understanding Social and Economic Developments in the Periphery: Bulgarian National Income, 1892–1924’ (Анализ на социалните и икономически процеси в периферията. Българският национален доход, 1892–1924), East-CentralEurope, 34–35 (2007/2008), 1–2: 221–244.
 47. Икономиката на комунистическа България (1963–1989). В сб. История на Народна република България. Режимът и обществото. Ред. Ивайло Знеполски. С., ИИБМ, 2009, 303–337.
 48.  ‘Common Factors in South-East Europe’s Business Cycles 1899–1989’, Bank of Serbia Publication Series, (with Matthias Morys) http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/90/SEEMHNkonferencija/SEEMHN_9_Matthias_and_Martin.pdf
 49. ‘Effective Exchange Rates in Bulgaria 1878–1939’, (Ефективните обменни курсове на българския лев, 1878–1939) International Centre for Economic Research. Working Papers 2009, 4, 1–21. (заедно с Калина Димитрова и Ралица Симеонова-Ганева)

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Теодора Бакърджева, Стоян Йорданов. Русе. Пространство и история (края на ХІV в. – 70-те години на ХІХ в.). Градоустройство. Инфраструктура. Обекти. Русе: Авангардпринт, 2001. 204 с. – Исторически преглед, 2002, № 1–2, 229–234.
 2. Вера Бонева. Българското Възраждане в Шумен и шуменско. Църковно-национални борби и постижения. В. Търново: Faber, 2002. 324 с. – Исторически преглед, 2003, № 1-2, 272–276.
 3. Michael Palairet. The Balkan Economies c. 1800–1914: Evolution without Development, Cambridge: 1997, Cambridge University Press, 415 pp. – Исторически преглед, 2004, № 3-4, с. 260–265.
 4. Мащабна фреска на българското общество. Румен Даскалов. Българското общество. 1878-1939. Том 1. Държава, Политика, Икономика.; Том 2. Население. Общество. Култура. ИК “Гутенберг”, С., 2005. 470 с.; 575 с. – Култура, № 9, 10 март 2006.
 5. Румен Даскалов. Българското общество. 1878-1939. Том 1. Държава, Политика, Икономика.; Том 2. Население. Общество. Култура. ИК “Гутенберг”, С., 2005. 470 с.; 575 – Anamnesis.net, 2006, № 1, с. 189–193.
 6. Рецензия – Иван Илчев. Междено време или българинът между две столетия. София, 2005, ИК “Колибри”. 336 с. – Исторически преглед, 2006, LХІІ, № 1–2, с. 202–20.
 7. Рецензия, “Капитал”-ът на България. – Капитал Light, V, № 31, 4 – 10 август 2007, с. 16.
 8. Bulgaria. By R. J. Crampton. Oxford: Oxford University Press. 2007. Pp. xxi + 507. ISBN 978-0-19-820514-2. £ 35.00, The Historical Journal, 51 (2008): 2, 574–575.
 9. 1968. Пражка пролет, софийско лято. Сценарист и режисьор Найо Тицин, Anamnesis.info, 4 (2009): 9, 229–233.http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi9-Marto/Marto.html
 10. Непосилната цена на колективизацията. Михаил Груев. Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в българския Северозапад 40-те – 50-те години на ХХ век. С., Институт за изследване на близкото минало, 2009. 362 с. – Култура, LIII, № 33, 2 октомври 2009, с. 6.
 11. Иван Танчев. Българи в чуждестранни военноучебни заведения (1878–1912). С., „Гутенберг”, 2008. 259 с. – Исторически преглед, 2009, LХV, № 1–2, с. 257–259.

Г. ДРУГИ:

 1. Размишления за новата и най-новата история на България. Интервю на Мартин Иванов с проф. Георги Марков, директор на Института по история при БАН. – Демократически преглед, 1995, № 6–7, 61–72.
 2. Разговор за средновековната българска история на Мартин Иванов с проф. Васил Гюзелев. – Демократически преглед, 1996, № 1, 338–345.
 3. Встъпителна статия към Анкетата на “Демократически преглед” – “Имало ли е фашизъм в България?”. – Демократически преглед, 1996, № 4–5, 368–384.
 4. Встъпителна статия към Дискусията на “Демократически преглед” – “Партиите в България от Освобождението до днес”. – Демократически преглед, 1997/1998, № 34, 528–552.
 5. Водещ на “Българската дискусия за необходимостта да мислим за комунизма”. – Демократически преглед, 1998/1999, № 38, 544–557.
 6. Консултант на “Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900–2003”, автори Даниел Вачков и Валери Колев.
 7. Национализъм или патриотизъм [в страните от Източна Европа]. – Век 21, № 31, 5–11 август 1992, с. 4.
 8. Кабинетът “Виденов”. Историята на една предизвестена смърт. – Демократически преглед, 1996, № 1, 112–120.
 9. Предизвестената вече смърт се случи. – Демократически преглед, 1996, № 10, 57–75.
 10. “Големите” политически играчи на 1997 г. СДС, БСП и бъдещата партийна система на България. – Демократически преглед, 1997/1998, № 34, 148–166.
 11. 1998-а – годината на много въпроси и малко отговори. – Демократически преглед, 1998/1999, № 38, 133–148.
 12. Политическата ситуация на България през ’99. – Демократически преглед, 2000, № 43, 90–103.
 13. 2000 – една година в плен на изборите. – Демократически преглед, 2000/2001, № 45, 134–166.

Д. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ:

 1. Реквием за една длъжница. Външният дълг от 1989 г.: Между истините и лъжите. – BusinessMagazine, І, № 8, октомври 2007, с. 62–64.
 2. Банкерът на България. Буров, но кой? – BusinessMagazine, І, № 9, ноември 2007, с. 56–59.; Част втора: Кой е Иван Буров? – BusinessMagazine, І, № 10, декември 2007, с. 48.
 3. По указание на др. Милко Балев: Да се изпълнява без да се събират други подписи. Дългът на Ирак към България. – BusinessMagazine, І, № 10, декември 2007, с. 44–47.
 4. Дълг в неизвестност: Не е ясно какво е станало с около 300 млн. долара на либийските задължения към България. – BusinessMagazine, ІІ, № 1, януари 2008, с. 38–41.
 5. Карибски пирати: Никарагуа е единствената развиваща се държава, която не е направила нито една вноска по дълга си към България. – BusinessMagazine, ІІ, № 2, февруари 2008, с. 42–43.
 6. Развитие без Освобождение: Какво би станало, ако България се беше освободила от Османската империя през 1914? – BusinessMagazine, ІІ, № 3, март 2008, с. 42–47.
 7. Указ 56: Краят на една система. – BusinessMagazine, ІІ, № 4, април 2008, с. 40–42.
 8. АПК в енергетиката. – BusinessMagazine, ІІ, № 5, май 2008, с. 44–46.
 9. Cheap Rubbish In – Cheap Rubbish Out. – BusinessMagazine, ІІ, № 6, юни 2008, с. 48–50.
 10. Модите в българското селско стопанство. – ForeignPolicy, ІV, № 21, август–септември 2008, с. 37–39.
 11. Цената на българо-съветската дружба. – BusinessMagazine, ІІ, № 9, юни 2008, с. 38–40.
 12. Героите на BG капитализма: Стефан Симеонов – BusinessMagazine, ІІ, № 10, декември 2008, с. 52–53.