ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Преподавателска дейност

Валери Стоянов

2005 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФКНФ, Център по източни езици и култури. Лекции по "Основи на куманологията".
2004 - Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte:
                    1) Лекции по "Национални и малцинствени проблеми на Балканите през 19-20 век";
                    2) Курс по "Малцинствата на Балканите през 20-ти век";
                    3) Курс по "Интеграционни проблеми на мюсюлманите в европейското общество";
                    4) Семинар по "История на България в Новото време".
1990-1998 - Висш ислямски институт, София. Лекции по Обща история ("Теоретични проблеми"; "Праистория"; "История на Древния Изток").

Антоанета Запрянова

.... - Център за обучение при БАН, лекции за докторанти на тема “Увод в историята и нейните помощни дисциплини” – 20 часа.

Катерина Венедикова

1999-2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология. Лекции и упражнения по "История на турския език" и "Историческа граматика" във ІІ, ІІІ, ІV и V курс редовно и задочно обучение (продължава).
2000-2005 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология.  Лекции и упражнения по "Османотурски извори за българската история" във ІІ, ІІІ, ІV и V курс редовно и задочно обучение.
2001-2004 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология.  Лекции и упражнения върху "Хунобългарския културно-исторически ареал в Европа и Мала Азия", магистърска степен.
1984-2004 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за източни езици и култури, специалност Тюркология. Лекции и упражнения по "Османотурска епиграфика" в ІІІ и ІV курс и в магистърската степен (продължава).
1997-2003 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за източни езици и култури, специалност Тюркология. Лекции и упражнения по "Балкански писмени паметници на турски език" в магистърската програма.
1986-1988 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за източни езици и култури, специалност Тюркология. Лекции  и упражнения по "Османотурски език".
1966-1972 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Турска филология. Лекции и упражнения по "Практически турски език"; упражнения в теоретичния курс по "Съвременен турски език (морфология и синтаксис)";

Пенка Пейковска

2001-2006 - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФКНФ, Специалност „Унгарска филология”:
                    1) Упражнения по "Странознание", І курс (бакалавърска програма);
                    2) Спецкурс по "Историческа география на Унгария", ІІ курс (бак. прогр.);
                    3) Лекции по "Унгарска цивилизация", ІV курс (бак. пр.) и V курс (маг. пр.);
                    4) Спецкурс "Унгарска традиционна материална култура", V курс (магист.  програма).

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки